Boekingsvoorwaarden

Stichting PSC Automotive Events 

 

Als reisorganisator van dit programma treedt op:

 

Stichting PSC Automotive Events

Adres: Bramengaarde 184 , 3344PH te Hendrik Ido Ambacht

KvK nummer: 59926309

BTW nummer: NL8536.97.577.B.01

ING Bank: NL57INGB0006460649

Telefoon: (06) 29 172 997

Email: info@psc-events.nl

Website: www.psc-events.nl

 

Indien u een boeking maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de boekingsvoorwaarden van Stichting PSC Automotive Events. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken.

 

Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan Stichting PSC Automotive Events niet aansprakelijk gesteld worden. Stichting PSC Automotive Events behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt.

 

Copyright – 2017 Stichting PSC Automotive Events

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PSC Automotive Events.

 

 

Voorwaarden

 

Artikel 1  Inleidende bepalingen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Reisorganisator

Stichting PSC Automotive Events, die op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt.


 

Reiziger

a. de wederpartij van de reisorganisator, of


b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of


c. degene aan wie overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.


 

Reisovereenkomst

De overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:


a. vervoer;


b. verblijf;


c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.


 

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

 

Artikel 2  Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.


 

2. Herroeping aanbod

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 

3. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.  

 

4. Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal  aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de  publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

 

5. Informatieplicht reiziger

a. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en Emailadres.


b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 7 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

 

6. Hoofdboeker

a.  Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de  overeenkomst voortvloeien.


b. Alle verkeer  tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.


c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

 

7. Informatie van derden

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

Artikel 3 Betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

 

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier (4) weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Stichting PSC Automotive Events.

 

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.

 

De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

3. Indien de overeenkomst binnen vier (4) weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Artikel 4 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.

 

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

 

3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de hotelkosten, de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

 

Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

 

 

Artikel 5 Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 60ste dag (exclusief) voor vertrek: de aanbetaling;

- bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) voor vertrek: 30% over de reissom;

- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor vertrek: 45% over de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor vertrek: 50% over de reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor vertrek: 75% over de reissom;

- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) voor vertrek: 90% over de reissom;

- bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek voor vertrek: de volledige reissom;

 

Artikel 6 Overige bepalingen

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie, betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

 

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 

4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering en een annuleringskostenverzekering.

 

5. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate autoverzekering met buitenlanddekking voor zijn voertuig. De reisorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij technische mankementen of uitval en mogelijke repatriëring van het voertuig. Indien de reiziger bij het definitief uitvallen van het voertuig geen vervangend vervoer krijgt aangeboden van zijn verzekeraar, is de reisorganisator niet verplicht tot restitutie van de reissom.

 

6. De reiziger is jegens de reisorganisatie gehouden tot vergoeding van alle schade die aan de aan hem ter beschikking gestelde goederen en (hotel)ruimtes is toegebracht en hij zal de reisorganisatie ter dier zake volledig vrijwaren.

 

7. De reisorganisator is bevoegd de reiziger en/of zijn medereiziger van deelname uit te sluiten, indien reiziger en/of zijn medereiziger de orde en rust in gevaar brengen of dreigen te brengen; de algemeen aanvaarde normen van fatsoenlijk gedrag en goede manieren overtreedt.

 

Artikel 7 Reisbescheiden

1. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden, zoals het routeboek bij (thema)reizen, uiterlijk op de dag van vertrek in het bezit van de reiziger.